Pravidla prodejní akce Electrolux – Wellbeing Cashback

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Electrolux

Wellbeing Cashback (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Pořadatel prodejní akce: 

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

 1. Termín a místo konání prodejní akce: 
  Prodejní akce probíhá v termínu od 2. 10. 2023 00:00 hod. do 17. 12. 2023 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

 2. Účastník prodejní akce: 
  Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická nepodnikající osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

 3. Produkty zařazené do prodejní akce a výše bonusu:

Zákazník, který zakoupí některý z níže uvedených produktů značky Electrolux a který splní všechny ostatní podmínky akce, získá následující bonus:

Modelová řada

Model vysavače

PNC

Cashback

Tyčový vysavač Electrolux 800

EP81HB25SH

900402025

1500 Kč

Tyčový vysavač Electrolux 800

EP81U25ULT

900402027

1500 Kč

Tyčový vysavač Electrolux 800

EP81UB25GG

900402023

1500 Kč

Modelová řada

Model vysavače

PNC

Cashback

Tyčový vysavač Electrolux 700

EP71AB14UG

900402141

1500 Kč

Tyčový vysavač Electrolux 700

EP71HB14UV

900402143

1500 Kč

Tyčový vysavač Electrolux 700

EP71UB14DB

900402140

1500 Kč

Modelová řada

Model vysavače

PNC

Cashback

Tyčový vysavač Electrolux 600

ES62AB25UG

900402091

1500 Kč

Tyčový vysavač Electrolux 600

ES62CB25DH

900402088

1500 Kč

Tyčový vysavač Electrolux 600

ES62CB25UG

900402089

1500 Kč

Tyčový vysavač Electrolux 600

ES62HB25UV

900402093

1500 Kč

Modelová řada

Model vysavače

PNC

Cashback

Tyčový vysavač Electrolux 500

ES52AB25WB

900402199

1000 Kč

Tyčový vysavač Electrolux 500

ES52C212XN

900402197

1000 Kč

Tyčový vysavač Electrolux 500

ES52CB21DB

900402192

1000 Kč

Tyčový vysavač Electrolux 500

ES52CB18DB

900402190

1000 Kč

Tyčový vysavač Electrolux 500

ES52CB18SH

900402189

1000 Kč

Tyčový vysavač Electrolux 500

ES52HB25SH

900402202

1000 Kč

Modelová řada

Model vysavače

PNC

Cashback

Sáčkový vysavač Pure D9

PD91-8SSM

900258356

700 Kč

Sáčkový vysavač Pure D9

PD91-ANIMA

900258360

700 Kč

Modelová řada

Model vysavače

PNC

Cashback

Sáčkový vysavač Pure D8.2

PD82-4MB

900258493

700 Kč

Sáčkový vysavač Pure D8.2

PD82-4MG

900258492

700 Kč

Sáčkový vysavač Pure D8.2

PD82-4ST

900258495

700 Kč

Sáčkový vysavač Pure D8.2

PD82-8DB

900258497

700 Kč

Sáčkový vysavač Pure D8.2

PD82-ALRG

900258499

700 Kč

Sáčkový vysavač Pure D8.2

PD82-ANIMA

900258498

700 Kč

Modelová řada

Model vysavače

PNC

Cashback

Sáčkový vysavač Electrolux 600

EB61A5UG

900258632

500 Kč

Sáčkový vysavač Electrolux 600

EB61C1OG

900258620

500 Kč

Sáčkový vysavač Electrolux 600

EB61C2DBP

900258623

500 Kč

Sáčkový vysavač Electrolux 600

EB61C3WBL

900258627

500 Kč

Sáčkový vysavač Electrolux 600

EB61C4DB

900258631

500 Kč

Sáčkový vysavač Electrolux 600

EB61H6SW

900258635

500 Kč

Sáčkový vysavač Electrolux 600

EB61CWPTD

900258648

500 Kč

Modelová řada

Model vysavače

PNC

Cashback

Bezsáčkový vysavač Electrolux 600

EL61A4UG

900258548

500 Kč

Bezsáčkový vysavač Electrolux 600

EL61C2OG

900258543

500 Kč

Bezsáčkový vysavač Electrolux 600

EL61C3DB

900258546

500 Kč

Bezsáčkový vysavač Electrolux 600

EL61H4SW

900258547

500 Kč

Prodejní akce se vztahuje pouze na produkty dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux s.r.o.

Společnost Electrolux s.r.o. si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu.

Distribuci bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s.r.o., IČ: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost. 

 1. Podmínky účasti v prodejní akci 

  1. Zakoupení jednoho či více z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce,

u vybraných prodejců, jejichž seznam je po celou dobu akce k dispozici na stránkách www.electrolux.cz/snadnyuklid při dané prodejní akci.

  1. Nákup se uskuteční v období od 2. 10. 2023 00:00 hod. do 17. 12. 2023 23:59 hod.

  1. Registrace produktu do promo akce a kompletní doplnění informací o nákupu a bankovního účtu do 10 dnů od nákupu produktu.

   1. Registrace účastníků, kteří mají k dispozici účtenku nebo fakturu vystavenou do

17. 12. 2023 23:59 hod.:

    1. Registrace do promo akce do 10 dnů od nákupu probíhá přes stránku www.electrolux.cz/snadnyuklid. Kliknutím na odkaz uvedený v záložce Cashback se zákazník dostane na registrační formulář zde: https://cashback3.mujelectrolux.cz, kde je nutné nákup řádně zaregistrovat.

    1. Registraci nákupu na externí stránce musí účastník realizovat nejpozději do 10. 1. 2024 23:59 hod.

Na uvedené webové adrese doplní účastník následující údaje:

  1. Produkty musí být objednány nebo zakoupeny v době konání akce. V případě, že účastník prodejní akce zakoupený produkt vrátí, ztrácí na příslušný bonus nárok.

  2. Slevové kódy převyšující 25 %, vydané na nákup na electrolux.cz, nelze kombinovat s touto prodejní akcí. Účastníci, kteří uplatnili na nákup spotřebičů zařazených do akce slevu převyšující 25 % na webu electrolux.cz, ztrácí na příslušný bonus nárok.

  3. Nárok na bonus v rámci této akce nemůže být kombinován s jinými slevovými akcemi, které probíhaly před začátkem akce Electrolux tedy před 2. 10. 2023 a kde došlo k vystavení faktury či dodání produktu později, tj. již v době konání této promoakce.

  4. Nabídka se nevztahuje na produkty, které jsou v době akce jen na objednání a budou dodány účastníku prodejní akce až po skončení akce.

  5. Po ověření registračních údajů při registraci produktu, doplnění údajů, doložení faktury a doplnění čísla bankovního účtu na externí stránce bude účastníkovi prodejní akce nejpozději do 45 dnů odeslán příslušný bonus.

  6. V případě zadání nesprávného e-mailu ztrácí účastník prodejní akce na příslušný bonus nárok.

  7. V případě nedostačujících, či chybných údajů bude účastník prodejní akce kontaktován e-mailem a vyzván k doplnění údajů. Pořadatel akce si vymezuje právo vyžádat si další doklady. Společnost Electrolux s.r.o neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebudou-li registrace doplněny, nebudou ani zpracovány. Pokud podklady pořadatel neobdrží do 14 dnů od vyzvání, bude registrace zamítnuta. Účastník prodejní akce odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.  

  8. Tím, že účastník prodejní akce provede registraci nákupu, doplní informace o nákupu a doplní čísla účtu, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací.

Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registrace produktu, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Účastník prodejní akce souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).  

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu le moni s.r.o. prostřednictvím kontaktního formuláře na webu www.electrolux.cz/snadnyuklid

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník prodejní akce souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník prodejní akce v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení 

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.electrolux.cz/snadnyuklid. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.